TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUNOWSKIEJ
strona oficjalna

.:Wstęp:. .:Towarzystwo:. .:Działalność:. .:1% podatku:. .:Publikacje:. .:Linki:. .:Kontakt:.   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej powstało w październiku 2000 roku z inicjatywy pani Wandy Wesołowskiej, skupiającej wokół siebie grupę osób, która stała się Komitetem Założycielskim. Zadaniem głównym towarzystwa jest ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie zabytków przyrodniczych i historycznych, rozwijanie aktywności społeczno- kulturalnej mieszkańców, promocja regionu oraz realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki.


Ponadto celem działania TPZK jest:

1. Kształtowanie tożsamości regionu opartej na dziedzictwie przyrodniczo - kulturowym.
2. Tworzenie nowych wartości o dziedzinie kultury.
3. Upowszechnienie kultury i dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego gminy Kunów i miasta Kunowa.
4. Zainteresowanie problemami społeczno - kulturowymi ziemi kunowskiej.
5. Aktywizacja społeczno - kulturalna mieszkańców regionu.
6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
7. Zwiększenie roli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej w kreowaniu życia społecznego.
8. Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


TPZK realizuje swoje cele poprzez:

1. Społeczną pracę swoich członków i sympatyków.
2. Współdziałanie z osobami i zbiorowiskami- towarzystwami, stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami zainteresowanymi realizacją celów i zadań TPZK.
3. Tworzenie i wspieranie działań regionalnego ośrodka naukowo - badawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wspieranie badań prowadzonych w innych ośrodkach a dotyczących ziemi kunowskiej.
4. Organizowanie zebrań, spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów, imprez kulturalno - oświatowych i artystycznych oraz innych form związanych z celami TPZK.
5. Wspieranie twórców działających w sferze kultury oraz dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz inicjowanie i wspieranie wydawnictw regionalnych.
7. Uczestnictwo w ochronie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego.
8. Skatalogowanie publikacji książkowych o Kunowie i okolicy.
9. Skatalogowanie prac magisterskich o Kunowie.
10. Założenie i prowadzenie kronik we wszystkich sołectwach.
11. Gromadzenie materiałów prasowych dotyczących miejscowości gminy Kunów.
12. Skatalogowanie zabytkowych pomników ziemi kunowskiej.
13. Sporządzenie wykazu twórców ludowych.
14. Działalność kulturalna mieszkańców gminy kunowskiej (KGW, zespoły muzyczne itp.).
15. Wykaz pomników przyrody.
16. Gromadzenie regionalnych pamiątek.
17. Współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, w tym Unii Europejskiej oraz mediami.


   Teren działania stowarzyszenia obejmuje nie tylko miasto Kunów i miejscowości Gminy, ale również obszary kiedyś leżące w granicach administracyjnych Kunowa oraz te, z którymi łączy je historyczna przeszłość.

   Na VII Walnym Zebraniu w dniu 24 marca 2006 roku zostały wyłonione nowe władze Towarzystwa. Ich skład do dnia dzisiejszego przedstawia się następująco:

ZARZĄD
Ida Nowakowska-Łapa - prezes
Szymon Pająk - wiceprezes
Agnieszka Bęben - sekretarz
Stanisława Listek - skarbnik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Zofia Chmielewska
Alfreda Kaczor
Małgorzata Kowalska
Janusz Sternik
Wanda Wesołowska
KOMISJA REWIZYJNA
Anna Fidos
Alicja Kwapisz
Ireneusz Ożdżyński
SĄD ORGANIZACYJNY
Eugeniusz Cierluk
Władysław Ćwiek
Marek Polak


Liczba członków wynosi obecnie 63 osoby. Pochodzą oni ze wszystkich zakątków regionu.